Artikel 1: Algemeen

Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van MarketingTracer, hierna te noemen: “MarketingTracer”, statutair gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende te Bergen op Zoom aan het Hyacintenveld 68, 4613DL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Breda.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van MarketingTracer, gevestigd te Bergen op Zoom, hierna te noemen “MarketingTracer”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.
 2. In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie MarketingTracer zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan MarketingTracer aanbiedingen/offertes richt en degene die aan MarketingTracer een opdracht verstrekt c.q. degene met wie MarketingTracer een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie MarketingTracer in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Indien een aanbod van MarketingTracer wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van MarketingTracer, dan wel op het moment dat MarketingTracer met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Mondelinge afspraken binden MarketingTracer pas nadat deze schriftelijk door MarketingTracer zijn bevestigd.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door MarketingTracer bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van MarketingTracer zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij MarketingTracer binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij MarketingTracer reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft MarketingTracer het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door MarketingTracer gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van MarketingTracer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van MarketingTracer te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van MarketingTracer niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. MarketingTracer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

 1. MarketingTracer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MarketingTracer het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MarketingTracer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MarketingTracer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MarketingTracer zijn verstrekt, heeft MarketingTracer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. MarketingTracer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MarketingTracer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MarketingTracer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door MarketingTracer of door MarketingTracer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart MarketingTracer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MarketingTracer toerekenbaar is. Indien MarketingTracer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MarketingTracer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MarketingTracer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MarketingTracer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Aanpassing overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MarketingTracer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal MarketingTracer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MarketingTracer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 1 maand tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.
 2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien MarketingTracer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Wanneer MarketingTracer verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. MarketingTracer is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.
 5. Overschrijding door MarketingTracer van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan MarketingTracer toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat MarketingTracer aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 8: Apparatuur, software

 1. De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door MarketingTracer verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Honorarium

 1. MarketingTracer en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
 2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is MarketingTracer bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 januari 2018 bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven als volgt:
 4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.
 5. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
 6. Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google AdWords) voldaan.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van MarketingTracer.
 3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door MarketingTracer is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door MarketingTracer is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van MarketingTracer.
 4. De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
 5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan MarketingTracer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van MarketingTracer op volledige schadevergoeding conform de wet.
 6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MarketingTracer, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MarketingTracer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal MarketingTracer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MarketingTracer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.
 5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MarketingTracer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door MarketingTracer verleende diensten, rusten bij MarketingTracer. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door MarketingTracer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruiksvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
 3. Alle door MarketingTracer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van MarketingTracer openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door MarketingTracer.
 4. Alle door MarketingTracer geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van MarketingTracer. Na afloop of opzegging van het contract kan MarketingTracer de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart MarketingTracer voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan MarketingTracer ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
 6. MarketingTracer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan MarketingTracer in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal MarketingTracer steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. MarketingTracer is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan MarketingTracer onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan MarketingTracer niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
 2. Iedere aansprakelijkheid van MarketingTracer alsmede van haar werknemers en de door MarketingTracer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MarketingTracer wordt uitgekeerd, inclusief het door MarketingTracer te dragen eigen risico.
 3. In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MarketingTracer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van MarketingTracer alsmede van haar werknemers en de door MarketingTracer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door MarketingTracer ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart MarketingTracer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. MarketingTracer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 6. MarketingTracer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door MarketingTracer gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 7. MarketingTracer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan MarketingTracer verzonden (email)berichten MarketingTracer niet hebben bereikt.
 8. De aansprakelijkheid van MarketingTracer voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 9. MarketingTracer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.
 10. Adviezen die door MarketingTracer worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. MarketingTracer is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
 11. MarketingTracer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 12. MarketingTracer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
 13. MarketingTracer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
 14. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door MarketingTracer geen enkele aansprakelijkheid genomen. MarketingTracer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
 15. Tenzij nakoming door MarketingTracer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van MarketingTracer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever MarketingTracer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en MarketingTracer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat MarketingTracer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen MarketingTracer die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 17. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MarketingTracer of haar bedrijfsleiding.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MarketingTracer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De Opdrachtgever verricht de aan MarketingTracer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan MarketingTracer heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 3. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van MarketingTracer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. MarketingTracer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MarketingTracer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MarketingTracer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 15: incassokosten
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens MarketingTracer, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.
 2. Indien MarketingTracer aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan MarketingTracer verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever is voorts aan MarketingTracer alle door MarketingTracer gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij MarketingTracer in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 16: Communicatie

 1. In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan MarketingTracer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht MarketingTracer heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door MarketingTracer verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MarketingTracer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MarketingTracer het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan MarketingTracer heeft bekend gemaakt, mag MarketingTracer erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. MarketingTracer behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens MarketingTracer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval MarketingTracer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van MarketingTracer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht MarketingTracer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 18: Buitengebruikstelling

 1. MarketingTracer heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan MarketingTracer niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. MarketingTracer activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 19: Overmacht

 1. In geval van overmacht is MarketingTracer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens MarketingTracer tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door MarketingTracer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij MarketingTracer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 20: Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. MarketingTracer is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
 2. Bij overeenkomsten met een looptijd van 1 maandeof korter kan de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor onbepaalde tijd dient de Opdrachtgever een opzegtermijn van 2 kalendermaanden in acht te nemen.
 3. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft MarketingTracer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MarketingTracer zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 4. MarketingTracer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst MarketingTracer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van MarketingTracer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is MarketingTracer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Voorts is MarketingTracer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MarketingTracer kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MarketingTracer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MarketingTracer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien MarketingTracer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MarketingTracer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MarketingTracer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MarketingTracer zal MarketingTracer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MarketingTracer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MarketingTracer anders aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MarketingTracer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MarketingTracer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 13. Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is MarketingTracer hier niet toe verplicht. MarketingTracer heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door MarketingTracer geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 21: Werving personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met MarketingTracer vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers van MarketingTracer te werven of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van MarketingTracer. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan MarketingTracer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000 plus €2500,00 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van MarketingTracer op volledige schadevergoeding conform de wet.

Artikel 22: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen MarketingTracer en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Bergen op Zoom, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.
 2. MarketingTracer blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen MarketingTracer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien op de overeenkomst tussen MarketingTracer en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 23: Wijziging voorwaarden

MarketingTracer is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door MarketingTracer aan de Opdrachtgever.

Het online-marketing dashboard voor professionals

Meer dan de helft van de Emerce top-100 digital marketingbureaus gebruikt MarketingTracer.
Geen opzegtermijn, direct online, gratis trial.